متن اطلاعيه فدراسيون حقوق بشر

پیام رسانهای مشترک
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر (FIDH)
و سازمانهای عضو آن در فرانسه و ایران::
جامعهی حقوق بشر فرانسه (LDH)
کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)
جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)

روحانی در فرانسه: گفتوگو دربارهی سوریه نباید باعث انحراف از توجه به وضعیت وخیم حقوق بشر درایران شود
عکس: https://www.fidh.org/local/cache-gd2/86fc22a2f2acd457bdb4f9c8b0a29157.jpg

(پاریس)، جمعه 13 نوامبر 2015 (22 آبان 1394) ـ حقوق بشر در ایران باید در رأسِ گفتوگوهای روحانی و اولاند در دیدار روز سهشنبه 17 نوامبر آنها قرار گیرد. شمار موارد نقض حقوق بشر از زمان انتخاب رئیس جمهوری کنونی در ایران افزایش قابل ملاحظهای یافته است و گفتوگو دربارهی سوریه نباید بر این موارد نقض حقوق بشر سایه افکند.
فدراسیون و سازمانهای آن گفتند: «دولتهای دمکراتیک سالهاست که در پناه گفتوگوهای هستهای پنهان شدهاند تا از طرح موضوع حقوق بشر در بحث با ایران پرهیز کنند. حالا سوریه مطرح است.»
به گزارش سازمانهای ما:
– بیش از 800 تن در ۹ ماه اول ۲۰۱۵ اعدام شدهاند که بیشترین تعداد از سال 1989 به بعد است؛
– دادگاه‎ها متهمان را به مجازاتهای غیرانسانی، مثل قطع عضو، درآوردن چشم، آزمایش بکارت، شلاق و غیره محکوم میکنند؛
– در حدود 1000 نفر محکومیتهای طولانی زندان را به دلایل سیاسی یا بهخاطر فعالیتهای حقوق بشری سپری میکنند؛
– حقوق زنان زیر پا گذاشته میشود؛
– اقلیتهای قومی و دینی تحت آزار هستند و بسیاری از خداباوران (بهایی، مسیحی، درویش، اهل سنت و دیگران) بهخاطر اعتقادشان به زندان افتادهاند.
فدراسیون و سازمانهای آن اعلام کردند: «هیچ کس نباید راضی باشد که با پیشرفت گفتوگوها دربارهی سوریه، وضع حقوق بشر در ایران وخیمتر شود. کلیهی طرفهای مربوط، از جمله فرانسه، باید رویکردی جهانی و منسجم در پیش بگیرند.»
سه مدافع حقوق بشر عضو سازمانِ عضو فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر هم اکنون در ایران در زندان به سر میبرند: نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده. سازمانهای ما از آقای اولاند میخواهند از همتای ایرانی خود خواستار آزادی آنها و کلیهی مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران شود.
رئیس جمهور فرانسه بایستی از فرصتِ موجود در این دیدار، استفاده کند و خواهان تضمین برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد و شفاف ـ در سازگاری با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران تصویب کرده است ـ در فوریه 2016 شود.
برای اطلاعات بیشتر دربارهی مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران، نگاه کنید به:
http://en.freedom-defenders.org/
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر (FIDH)
جامعهی حقوق بشر فرانسه (LDH)
کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)
جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)
————————
متن فارسی: https://www.fidh.org/article18830
متن فرانسوی: https://www.fidh.org/article18823
متن انگلیسی: https://www.fidh.org/article18824
متن اسپانیایی: https://www.fidh.org/article18831

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.