بایگانی ماهیانه: جولای 2014

اطلاعه ی 490 کمیته ی جوان و دانشجو

ﻣﺎده 19 اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ: ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﻖ ﺑﮫ آزادی ﯿﺪهﻋﻘ ﯿﺎنو ﺑ اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ آزادی داﺷﺘﻦ ﺑﺎور و ﻋﻘﯿﺪه یا ﺑﺪون [ﻧﮕﺮاﻧﯽ] از ﻣﺪاﺧﻠﮫ [و ﻣﺰاﺣﻤﺖ]، و ﺣﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ، درﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﺎت و اﻓﮑﺎر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعه ی 490 کمیته ی جوان و دانشجو بسته هستند

اطلاعیه ی شماره 495 کمیته ی ادیان

ﺟﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﻣﺎده ١٨ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ : ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﻖ ﺑﮫ داﺷﺘﻦ آزادی اﻧﺪﯾﺸﮫ، وﺟﺪان و دﯾﻦ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ آزادی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬھﺐ [دﯾﻦ]، و آزادی ﻋﻠﻨﯽ و آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن آﺋﯿﻦ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی شماره 495 کمیته ی ادیان بسته هستند

اطلاعیه 494 کمیته جوان و دانشجو

ﻣﺎده 3 اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ: ھﺮ یﻓﺮد ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ، آزادی و اﻣﻨﯿﺖ یﻓﺮد اﺳﺖ . ﻣﺎده 15 اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ: ١. ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﮫ داﺷﺘﻦ آزادی ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ از ﻧﻘﻄﮫ ای … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 494 کمیته جوان و دانشجو بسته هستند

اطلاعیه 493 جهت اطلاع

ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﻧﺴﺎن ھﺎی آزاده دوﻟﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ اﯾﻔﺎی وظﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 5 اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ : ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﺤﺖ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 493 جهت اطلاع بسته هستند

اطلاعیه 492 نمایندگی اسپانیا

ﻣﺎﺩﻩ 10 ﺍﻋﻼﻣﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻭﻕ ﺑﺷﺭ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫ دادرﺳﯽ آﺷﮑﺎر و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎھﯽ ﺑﯿﻄﺮف و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﺗﮭﺎم ﺟﺰاﯾﯽ ﻋﻠﯿﮫ وی، ﺑﮫ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 492 نمایندگی اسپانیا بسته هستند

اطلاعیه 491 کمیته ی جوان و دانشجو

ﻣﺎده ٣ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ : ھﺮ یﻓﺮد ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ، آزادی و اﻣﻨﯿﺖ یﻓﺮد اﺳﺖ . ﻣﺎده اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ: ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﮫ ﯾﺎ ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ و آزار، ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﺎزات ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎو … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 491 کمیته ی جوان و دانشجو بسته هستند