بایگانی ماهیانه: جولای 2014

فایل صوتی جلسه ی نمایندگی هانوفر

با سلام و درود به پیوست فایل صوتی جلسه ی نمایندگی هانوفر جهت اطلاع حضورتان با تشکر http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=1745

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای فایل صوتی جلسه ی نمایندگی هانوفر بسته هستند

اطلاعیه شماره 501 کمیته ی جوان ودانشجو

ﻣﺎده ١٩ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ: ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﻖ ﺑﮫ آزادی ﯿﺪهﻋﻘ و ﺑﯿﺎن اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ آزادی داﺷﺘﻦ ﺑﺎور و ﻋﻘﯿﺪه یا ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﺣﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ، درﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﺎت و اﻓﮑﺎر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 501 کمیته ی جوان ودانشجو بسته هستند

اطلاعیه 499 نمایندگی سوئیس

طﺒﻖ ﻣﺎده ۴ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ: ھﯿﭻ اﺣﺪی ﯾﺪﻧﺒﺎ در ﺑﺮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﮫ ﺷﻮد: ﺑﺮدﮔﯽ و داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺮدﮔﺎن از ھﺮ ﻧﻮع و ﺑﮫ ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﯾﺪﺑﺎ ﺑﺎز داﺷﺘﮫ ﺷﺪه و ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد . ھﻤﭽﻨﯿﻦ طﺒﻖ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 499 نمایندگی سوئیس بسته هستند

جلسه ی نمایندکی سوئیس جهت اطلاع و حضور

ﻣﺎده 22 اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻖ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارد و ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻣﻠﻲ و ھﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﺧﻮد را ﮐﮫ ﻻزﻣﮫ ﻣﻘﺎم و ﻧﻤﻮ آزاداﻧﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای جلسه ی نمایندکی سوئیس جهت اطلاع و حضور بسته هستند

اطلاعیه شماره498 نمایندگی دانمارک

ﻣﺎده ی 6 اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺤﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ ھﻤﮫ ﺟﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری،ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﯿﻮۀ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره498 نمایندگی دانمارک بسته هستند

اطلاعیه ی497 کمیته ی کودک

ھﻢ ﻣﯿﮭﻨﺎن ﮔﺮاﻣﯽ آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 1372 ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ اﺟﺮای درﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ھﻤﮫ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻣﻮر ﮐﻮدﮐﺎن، ﺑﺎ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی497 کمیته ی کودک بسته هستند

اطلاعیه های 496

ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﺮان و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﭘﻨﮭﺎنﮐﺎری ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮوری ﺑﺮ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﮫ

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه های 496 بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام در خرداد ماه 93

نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در خرداد ماه 3131 توسط رژیم اسالمی ایران این گزارش در محدوده ماده 32-2 اعالمیه جهانی حقوق بشر بوده و بیانگر موارد نقض آزادی اقوام ایرانی است و از انجایکه تهیه این گزارش با … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام در خرداد ماه 93 بسته هستند

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق «کانون مدافعان حقوق بشر» (DHRC) (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) از محکومیت آقای هادی اسماعیل زاده، وکیل حقوق بشری ایرانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر مطلع … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر بسته هستند

گزارشگران بدون مرز

​دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابزاری در خدمت سرکوب علیه روزنامه‌نگاران [1] دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به آلت دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماموران وزارت اطلاعات تبدیل شده است. این سه نهاد به دستور رهبر جمهوری اسلامی عهد‌ه‌دار سرکوب … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارشگران بدون مرز بسته هستند